Yurt Dışı Emeklilik ve SSK BİLGİ BAĞKUR Uzmanı
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

H U K U K B Ü R O M U Z

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
YURT DIŞI EMEKLİLİK
TENFİZ ( Tanıma )
GAYRİMENKUL
KİRA - TAHLİYE
İŞÇİ ALACAKLARI
ŞİRKET

DAVALARINIZ İÇİN 
HUKUK BÜROMUZU
ARAYINIZ.
 
Av.Neşat DİNER
0232 / 446 34 48
0232 / 483 30 09
0544 / 483 30 09
0532 / 392 25 62

BİR İLKİ BAŞARDIK

Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Fuat TÜTÜNCÜOĞLU'nun
Değerli müşterileri artık işleri ile ilgili ( Mahkeme ve Emeklilik durumlarını ) 
telefon ve mail ile değil Hazırlanmakta olan
yurtdisiemeklilikuzmani.
com
sitemize girerek,verilecek olan şifre ile kendileri görebilecektir.
Bu ... ! Sosyal Güvenlik Alanında TÜRKİYEDE BİR İLK olacaktır.
Bizlere güvenen Tüm Yurttaşlarımıza,Dostlarımıza Teşekkür ederim.
 
Saygılarımla
 
Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
 
0232/4463448-4833009
www.fuattutuncuoglu.com

FUAT TÜTÜNCÜOĞLU

FUAT TÜTÜNCÜOĞLU
YÖNETİMİNDE OKUL TADINDA
BİRE BİR UYGULAMALI EĞİTİM
2019 YILI SOSYAL GÜVENLİK
UZMANLARININ
YILI OLACAK

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BUGÜN

VERGİ CEZALARI DAVA DİLEKÇELERİ

VERGİ CEZALARI DAVA DİLEKÇELERİ

Tarih 23 Ocak 2010, 17:07 Editör FUAT TÜTÜNCÜOĞLU

352/1 Dava Dilekçesi örnekleri

AYDIN VERGİ MAHKEMESİ
               BAŞKANLIĞI’NA
AYDIN

DAVACI : …………
ADRESİ :
VERGİ KİMLİK NO :
DAVALI :………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

VERGİ / (TARİHİ :
CEZA (NUMARASI :
İHBARNAMESİNİN (TEBLİĞ TARİHİ :

NEVİ : USULSÜZLÜK / ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
CEZANIN MİKTARI : 80.- YTL 1.490.- YTL

VERGİLENDİRME DÖNEMİ : 200x

DAVANIN KONUSU : 2008/ 03 KDV dönemine Katma Değer Vergisi Beyannamemizi Elektronik ortamda geç verdiğimizden dolayı, elektronik ortamda, 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddeye göre 1.490.-YTL Özel usulsüzlük cezası ve 213 Sayılı VUK 352. maddeye göre 80.-YTL usulsüzlük cezası kesmiştir. Yasaya ve Hukuka aykırı olarak kesilen bu cezaların kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.

OLAY,İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER :

1)- Kurumumuz 2008/ Mart KDV dönemine Katma Değer Vergisi Beyannamesi Elektronik ortamda …/…./2008 Gün ve …………………..........Numaralı Elektronik tahakkuk fişine istinaden geç verilmiştir. Ancak; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının E-Beyanname kabul eden elektronik sistemi, E-Beyannameyi geç vermemizden dolayı yukarıda detayı belirtiler Usulsüzlük ve Özel usulsüzlük cezaların kesmiştir

2)-213 Sayılı VUK’nun Mükerrer.257/4’ncü maddesi “Bu Kanunun 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere ,her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya....yetkilidir” şeklinde düzenlenmiştir.

Maliye Bakanlığı, bu yetkisini VUK Genel Tebliğleri ve Sirküler ile kullanarak tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Aylık, Üç aylık ve Yıllık Beyannamelerini Elektronik ortamda göndermelerini zorunlu getirilmiştir
Söz konusu Tebliğlere göre; “elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’nci maddesinde mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.” Düzenlemesi yapılmıştır.
Tebliğdeki bu hüküm uyarınca; Elektronik sistem, VUK’nun Mük. 257.Maddesine dayanarak, Vergi beyannamemizi zamanında elektronik ortamda vermediğimiz gerekçesiyle ,ceza kesmiştir.
3)-VUK’nun Mükerrer 355’nci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde “bilginin” verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı “bilgi” verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
Buna göre, Mük. 355’nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen “bilgi” olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.
4)-213 Sayılı VUK’nun 25. Maddesine göre Türk Vergi sisteminde “İradi Beyan” sistemi benimsenmiştir. Aynı kanunun 28. maddesini ikinci paragrafı ile de İradi beyanın Elektronik ortamda da yapılacağı hüküm altına almıştır.
Vergi kayıp ve kaçağına neden olunmadan geçte olsa yükümlülüğüne yerine getiren mükellefe iki ayrı usulsüzlük cezası kesilmektedir.
5)-213 sayılı VUK ‘na göre Beyannamelerin geç verilmesinden dolayı hem VUK 352 hem de VUK Mükerrer 355 maddeye göre ceza kesilmesinde “Lafzi” olarak hukuka aykırı olmadığı kanaatindeyiz. Ancak Tek bir fiili iki ayrı “Usulsüzlük” cezasının kesilmesinin gerek 352.Madde gerekse Mük. 355.Maddelerinin “Ruhuna” aykırı olduğu kanaatindeyiz. VUK 3. Maddesine göre Vergi Kanunları Lafzı ve Ruhu ile birlikte hüküm ifade edileceği belirtilmiştir.

Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen cezaların kaldırılması arz ve talebimizdir.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı VUK’nun 352. maddesine göre kesilen 80.- YTL usulsüzlük cezasının ve mükerrer 355. Maddesine göre kesilen 1.490 .-YTL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması kararının verilmesini;

Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz. / / 2008

DAVACI

…..A.Ş/Ldt.Şti
Ek : -Ceza İhbarnamesi Fotokopisi
—İmza Sirküleri

 

T.C.
 ANKARA
 5. VERGİ MAHKEMESİ
 ESAS NO : 2008/1599
 KARAR NO : 2008/2350
 DAVACI__________ : ………….
 DAVALI__________ : …….VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA
 DAVANIN ÖZETİ____: Davacının 2008/2 dönemi gelir geçici vergi beyannamesinin
 elektronik ortamda yasal süresi içinde verilmediği gerekçesiyle 213 sayılı
 Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355/1. maddesi uyarınca kesilen özel
 usulsüzlük ve aynı Kanun'un 352/1-1 maddesi uyarınca kesilen usulsüzlük
 cezasının; tek fiile iki ayrı ceza kesilmesinin kanuna aykırı olduğu, 213
 sayılı Kanun'un 355. maddesine göre ceza kesilebilmesi için ceza kesileceği
 yönünde mükellefe bilgi verilmesi gerektiği ileri sürülerek kaldırılması
 istenilmektedir.
 
 SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının yasal süresi içinde, yasa ile belirlenen usul
 ve şekilde elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğuna uymadığı
 gerekçesiyle kesilen dava konusu cezalarda hukuka aykırılık olmadığı, ayrıca
 davacının kesilen usulsüzlük cezasını Vergi Usul Kanunu'nun 376. maddesi
 uyarınca ödeyerek indirim hakkından faydalandığı belirtilerek davanın reddi
 gerektiği savunulmaktadır.
 
 TÜRK MİLLETİ ADINA
 
 Karar veren Ankara 5. Vergi Mahkemesi Hakimliği'nce gereği düşünüldü: Dava,
 davacının 2008/2 dönemi gelir geçici vergi beyannamesinin elektronik ortamda
 yasal süresi içinde verilmediği gerekçesiyle 213 sayılı Vergi Usul
 Kanunu'nun mükerrer 355/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük ve aynı
 Kanun'un 352/1-1 maddesi uyarınca kesilen usulsüzlük cezasının kaldırılması
 istemiyle açılmıştır.
 
 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257. maddesinin 4. fıkrasında;
 Vergi Usul Kanunu'nun 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda
 olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin,
 şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle
 internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve
 ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya
 tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya
 zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef
 grupları ve faaliyet konulan itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya Maliye
 Bakanlığı'nın yetkili olduğu; mükerrer 355. maddesinde ise, bu Kanunun 86,
 148, 149, 150, 256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer
 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve
 müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil)
 birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 100.000.000
 (1.390,OO.YTL) lira özel usulsüzlük cezası kesileceği, aynı maddenin ikinci
 fıkrasında, bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine
 getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için
 tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi
 veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin
 süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin
 uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesinin
 şart olduğu hükme bağlanmıştır.
 
 Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle
 ilgili olarak yapılacak tebliğlerde; bilginin verilmesi için tayin olunan
 süre içerisinde yerine getirilmemesi, ayrıca eksik veya yanıltıcı bilgi
 verilmesi halinde ceza hükümlerinin uygulanacağının ilgililere belirtilmesi
 gerekmektedir.
 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 352/1-1. maddesinde; vergi ve harç
 beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması halinde birinci derece
 usulsüzlük cezası kesileceği hükmü yer almıştır.
 
 Dosyanın incelenmesinden; davacının 2008/2 dönem gelir geçici vergi
 beyannamesinin elektronik ortamda yasal süresi içinde verilmediği
 gerekçesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355/1. maddesi
 uyarınca kesilen özel usulsüzlük ve aynı Kanun'un 352/1-1 maddesi uyarınca,
 usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı
 anlaşılmaktadır.
 
 Yukarıda anılan mükerrer 355. madde gereğince, davacıya bilgi ve ibraz
 ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebligat üzerine söz
 konusu beyannamenin belirlenen süre içinde verilmemesi halinde özel
 usulsüzlük cezası kesilmesi gerekirken bu hususa uyulmaksızın davacı adına
 kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uyarlık görülmemiştir.
 
 Diğer taraftan, davacının ilgili dönem beyannamesini kanuni süresi geçtikten
 sonra verdiği ihtilafsız olduğuna göre kesilen usulsüzlük cezasında hukuka
 aykırılık görülmemiştir.
 
 Açıklanan nedenlerle; davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, dava konusu
 özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına, usulsüzlük cezasının onanmasına,
 aşağıda dökümü yapılan 41,00 Y TL yargılama giderinden haklılık oranı
 dikkate alınarak, 10,00 YTL'nin davalı idareden alınarak davacıya
 verilmesine, kalan 31,00 YTL yargılama giderinin davacı üzerinde
 bırakılmasına, reddedilen tutar üzerinden hesaplanan nispi karar harcı maktu
 tutarın altında kaldığından 14,00 YTL maktu karar harcının davacıdan
 tahsiline, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın
 tebliğini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içinde Ankara Bölge İdare
 Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 29.12.2008 gününde karar
 verildi.

 

T.C.
 ANKARA
 5. VERGİ MAHKEMESİ
 ESAS NO : 2008/1599
 KARAR NO : 2008/2350
 DAVACI__________ : ………….
 DAVALI__________ : …….VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA
 DAVANIN ÖZETİ____: Davacının 2008/2 dönemi gelir geçici vergi beyannamesinin
 elektronik ortamda yasal süresi içinde verilmediği gerekçesiyle 213 sayılı
 Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355/1. maddesi uyarınca kesilen özel
 usulsüzlük ve aynı Kanun'un 352/1-1 maddesi uyarınca kesilen usulsüzlük
 cezasının; tek fiile iki ayrı ceza kesilmesinin kanuna aykırı olduğu, 213
 sayılı Kanun'un 355. maddesine göre ceza kesilebilmesi için ceza kesileceği
 yönünde mükellefe bilgi verilmesi gerektiği ileri sürülerek kaldırılması
 istenilmektedir.
 
 SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının yasal süresi içinde, yasa ile belirlenen usul
 ve şekilde elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğuna uymadığı
 gerekçesiyle kesilen dava konusu cezalarda hukuka aykırılık olmadığı, ayrıca
 davacının kesilen usulsüzlük cezasını Vergi Usul Kanunu'nun 376. maddesi
 uyarınca ödeyerek indirim hakkından faydalandığı belirtilerek davanın reddi
 gerektiği savunulmaktadır.
 
 TÜRK MİLLETİ ADINA
 
 Karar veren Ankara 5. Vergi Mahkemesi Hakimliği'nce gereği düşünüldü: Dava,
 davacının 2008/2 dönemi gelir geçici vergi beyannamesinin elektronik ortamda
 yasal süresi içinde verilmediği gerekçesiyle 213 sayılı Vergi Usul
 Kanunu'nun mükerrer 355/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük ve aynı
 Kanun'un 352/1-1 maddesi uyarınca kesilen usulsüzlük cezasının kaldırılması
 istemiyle açılmıştır.
 
 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257. maddesinin 4. fıkrasında;
 Vergi Usul Kanunu'nun 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda
 olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin,
 şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle
 internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve
 ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya
 tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya
 zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef
 grupları ve faaliyet konulan itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya Maliye
 Bakanlığı'nın yetkili olduğu; mükerrer 355. maddesinde ise, bu Kanunun 86,
 148, 149, 150, 256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer
 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve
 müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil)
 birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 100.000.000
 (1.390,OO.YTL) lira özel usulsüzlük cezası kesileceği, aynı maddenin ikinci
 fıkrasında, bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine
 getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için
 tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi
 veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin
 süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin
 uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesinin
 şart olduğu hükme bağlanmıştır.
 
 Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle
 ilgili olarak yapılacak tebliğlerde; bilginin verilmesi için tayin olunan
 süre içerisinde yerine getirilmemesi, ayrıca eksik veya yanıltıcı bilgi
 verilmesi halinde ceza hükümlerinin uygulanacağının ilgililere belirtilmesi
 gerekmektedir.
 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 352/1-1. maddesinde; vergi ve harç
 beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması halinde birinci derece
 usulsüzlük cezası kesileceği hükmü yer almıştır.
 
 Dosyanın incelenmesinden; davacının 2008/2 dönem gelir geçici vergi
 beyannamesinin elektronik ortamda yasal süresi içinde verilmediği
 gerekçesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355/1. maddesi
 uyarınca kesilen özel usulsüzlük ve aynı Kanun'un 352/1-1 maddesi uyarınca,
 usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı
 anlaşılmaktadır.
 
 Yukarıda anılan mükerrer 355. madde gereğince, davacıya bilgi ve ibraz
 ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebligat üzerine söz
 konusu beyannamenin belirlenen süre içinde verilmemesi halinde özel
 usulsüzlük cezası kesilmesi gerekirken bu hususa uyulmaksızın davacı adına
 kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uyarlık görülmemiştir.
 
 Diğer taraftan, davacının ilgili dönem beyannamesini kanuni süresi geçtikten
 sonra verdiği ihtilafsız olduğuna göre kesilen usulsüzlük cezasında hukuka
 aykırılık görülmemiştir.
 
 Açıklanan nedenlerle; davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, dava konusu
 özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına, usulsüzlük cezasının onanmasına,
 aşağıda dökümü yapılan 41,00 Y TL yargılama giderinden haklılık oranı
 dikkate alınarak, 10,00 YTL'nin davalı idareden alınarak davacıya
 verilmesine, kalan 31,00 YTL yargılama giderinin davacı üzerinde
 bırakılmasına, reddedilen tutar üzerinden hesaplanan nispi karar harcı maktu
 tutarın altında kaldığından 14,00 YTL maktu karar harcının davacıdan
 tahsiline, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın
 tebliğini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içinde Ankara Bölge İdare
 Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 29.12.2008 gününde karar
 verildi.

 

 

Bu haber 13797 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

VERGİ CEZALARI DAVA DİLEKÇELERİ

Yurt Dışı Borçlanma Hakkı Kaldırılabilir mi ?

Yurt Dışı Borçlanma Hakkı Kaldırılabilir mi ? Sosyal Güvenlik Uzmanı Fuat TÜTÜNCÜOĞLU nu son 1 ay içinde dikkate alan Yüzlerce Gurbetçi kazandı

2011 YILI MUHASEBE İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER

2011 YILI MUHASEBE İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER 2011 YILI MUHASEBE İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER
YIL YAŞ VE GÜN İLE EMEKLİLİK13 Aralık 2016

E M E K L İ L E R İ M İ Z

Emeklilerimiz ile ilgili Görsel ve Bilgileri
www.fuattutuncuoglu.net
web adresimizden inceleyebilirsiniz.
Güveniniz için sonsuz Teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Uzmanı

ISTATISTIKPRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

ANKET

YURT DIŞI EMEKLİLİK İÇİN MÜRACAAT ETTİNİZ Mİ


Tüm Anketler

Almanyaya TEŞEKKÜRLER

Ofisimize göstermiş oldukları İLGİ ve GÜVEN için
GURBETÇİLERİMİZE
sonsuz teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurtdışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

FRANSAYA TEŞEKKÜRLER

Ofisimize göstermiş oldukları İLGİ ve GÜVEN için
GURBETÇİLERİMİZE
sonsuz teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurtdışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Sayın Kullanıcı ve Ziyaretçimiz, www.sosyalguvenlikmusaviri.net sitemiz iş ve sosyal güvenlik konusunda , bilgilendirme amaçlı mevzuat, bilgi ve kültür platformudur. Web Sitemiz; 1 - Sitedeki bilgilerin kesinlik, doğruluk ve güvenilirliğini, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını garanti etmez. 2 - Sitede yer alan bilgilerin kullanılmasından doğan veya doğabilecek, dolaylı veya dolaysız zararlardan sorumlu değildir. 3 - Sitemizden linki verilen her türlü web sitesi, program, neşriyat, kitap, dergi ve bezerlerinin içeriğinden ve kullanımından doğacak/doğabilecek olumlu/olumsuz zararlardan sorumlu tutulamaz. Sitemizde yer alan yazı, makale, açıklama, bilgi ve içeriğin tüm hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu doğrultusunda web sitemize aittir. Sitemizden herhangi bir şekilde kopyalama, alıntı yapılması, ticari amaçlı kullanılması, başka bir yerde yayınlanması yasaktır. Ancak web sitemiz kaynak gösterilmek kaydıyla, kısmen alıntı yapılarak başka yerde yayınlanabilir. Saygılarımla .. FUAT TÜTÜNCÜOĞLU - Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi