Yurt Dışı Emeklilik ve SSK BİLGİ BAĞKUR Uzmanı
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

H U K U K B Ü R O M U Z

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
YURT DIŞI EMEKLİLİK
TENFİZ ( Tanıma )
GAYRİMENKUL
KİRA - TAHLİYE
İŞÇİ ALACAKLARI
ŞİRKET

DAVALARINIZ İÇİN 
HUKUK BÜROMUZU
ARAYINIZ.
 
Av.Neşat DİNER
0232 / 446 34 48
0232 / 483 30 09
0544 / 483 30 09
0532 / 392 25 62

BİR İLKİ BAŞARDIK

Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Fuat TÜTÜNCÜOĞLU'nun
Değerli müşterileri artık işleri ile ilgili ( Mahkeme ve Emeklilik durumlarını ) 
telefon ve mail ile değil Hazırlanmakta olan
yurtdisiemeklilikuzmani.
com
sitemize girerek,verilecek olan şifre ile kendileri görebilecektir.
Bu ... ! Sosyal Güvenlik Alanında TÜRKİYEDE BİR İLK olacaktır.
Bizlere güvenen Tüm Yurttaşlarımıza,Dostlarımıza Teşekkür ederim.
 
Saygılarımla
 
Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
 
0232/4463448-4833009
www.fuattutuncuoglu.com

FUAT TÜTÜNCÜOĞLU

FUAT TÜTÜNCÜOĞLU
YÖNETİMİNDE OKUL TADINDA
BİRE BİR UYGULAMALI EĞİTİM
2019 YILI SOSYAL GÜVENLİK
UZMANLARININ
YILI OLACAK

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BUGÜN

ÖZEL USÜLSÜZLÜK CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ Vergi Mahkemesi

ÖZEL USÜLSÜZLÜK CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ Vergi Mahkemesi

Tarih 04 Ocak 2011, 12:45 Editör FUAT TÜTÜNCÜOĞLU

VERGİ MAHKEMESİNE VERİLECEK ÖZEL USÜLSÜZLÜK CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
 
1.                  DAVACI ......................:       firmanın ünvanı
Adres              :
Vergi Sicil No :
2.                  DAVALI.........................:     ……… Vergi Dairesi Başkanlığı
 
3.                  DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ:
 

 Türü                          Dönemi                                  Tutarı(TL)      Kat                 Tutarı 

Özel Usulsüzlük Cezası            01/2003 -12/2003                   84.000.000.-       10            840.000.000.TL
 
         4.                       DAVAYA KONU VERGİ/CEZA İHBARNAMELERİNİN (Bknz.Ek1):
 
            -Tarihi:..............................: 
            -Sıra No.............................:
            -Tebliğ Tarihi....................:
5.               DAVANIN DAYANAĞI KUKUKİ DELİLLER:
5.1.      V.U.K’nun; 240, Mükerrer 257 ve 353’üncü maddeleri hükmü,
5.2.            V.U.K’nun; 173,181,199 ve 229 sıra no’lu Genel Tebliğleri,
5.3.            Danıştay’dan çıkmış aşağıda dökümleri ve özeti bulunan 5 adet konuya ilişkin karar.
 
KARARI VEREN YÜKSEK

MAHKEME VE DAİRESİ             TARİHİ         ESAS/NO                   KARAR NO’SU

            Danıştay Dördüncü Dairesi                  12.04.2001      2001/637                    2001/1510
            Danıştay Dördüncü Dairesi                  25.01.2000      1999/1208                  2000/184
            Danıştay Dördüncü Dairesi                  23.09.1997      1997/548                    1997/2691
            Danıştay Dördüncü Dairesi                  31.01.1996      1995/2902                  1996/321
            Danıştay Dördüncü Dairesi                  31.01.1996      1994/5213                  1995/326
 
5.4.            Diğer İlgili Mevzuat
 
6.                               DAVANIN ESASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:
6.1              DAVANIN ESASINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER:
 
Vergi Usul Kanununun 353/2 maddesinde; perakende satış fişi ödeme kaydedici cihazla  verilen fiş ve yolcu taşıma bileti , sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için (2003 yılında) 84.000.000.TL  özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir.
 
Şirketimize “ Ambar Tesellüm Fişi” Düzenlenmediği için Özel Usulsüzlük Cezası kesilmiştir. Vergi Usul Kanunu Mükerrer 257 maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yayınlanan 173 seri no’lu V.U.K. Genel Tebliğinde “Ambar Tesellüm Fişi “nin düzenlemesi hususunda aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
 
“.....Nakliye ambarları, daha sonra nakledilmek üzere ambara teslim edilen mallar için aşağıdaki bilgileri ihtiva eden müteselsil seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilen üç nüsha ambar tesellüm fişi düzenleyeceklerdir. Bu şekilde fiş düzenlemesi halinde fişin bir nüshası malı taşıttırana,
 
2
bir nüshası malı taşıyan aracın sürücüsüne verilir ve kalan nüshası taşıma irsaliyesi örneği yerine geçer.
 
Ambar tesellüm fişinde en az aşağıdaki bilgiler bulunur.
 
a-      Makbuzu düzenleyen taşıma ambarının, adı, soyadı varsa ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi, ve hesap numarası;
b-      Malı tevdi edenin adı, soyadı varsa ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası;
c-      Malın ambara giriş tarihi;
d-      Malın nev’i ve miktarı;
e-      Malın nereye ve kime gönderildiği ( Alıcının adı ve adresi);
f-       Alınan taşıma ücreti ;
g-      Makbuzun düzenlenme tarihi;
h-      Malı tevdi eden tarafından düzenlenen sevk irsaliyesinin müteselsil seri ve sıra numarası
 
Buna göre, ambar tesellüm fişiyle ambara tevdi edilen mallardan birden fazla kişiye ait olanların tek bir taşıt veya birdin fazla taşıtta taşınması suretiyle ambardan çıkışı gösterilen ve taşıma irsaliyesinde bulunması zorunlu olan diğer bilgileri de ihtiva eden liste şeklinde düzenlenecek bir taşıma irsaliyesi kullanılacaktır. Ayrıca, liste şeklinde düzenlenecek taşıma irsaliyesine tesellüm fişlerinin bir örneği ile, malı taşınan tarafından düzenlenen sevk irsaliyesinin de eklenmesi zorunludur.
 
Bir taşıtla sadece bir kişiye ait malın ambar girişi yapılmadan taşınması halinde ise ambar tesellüm fişi düzenlenmesine gerek bulunmayıp, Vergi Usul Kanunun 240’ıncı  maddesi uyarınca sadece taşıma irsaliyesi ve malı taşınan veya malı taşıttıran tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir.
 
Ambar tesellüm fişlerinde; yukarıda sayılan asgari bilgiler yanında ayrıca, tesellüm fişinin müteselsil seri ve sıra numarası, müşterinin, komisyoncunun veya aracının adı, soyadı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarasına ilişkin bilgiler de bulunacaktır.
 
Diğer taraftan, gerek ambar tesellüm fişleri ve gerekse toplu şekilde düzenlenen taşıma irsaliyesinin; Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik ile 159 ve 164 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslara uyulmak şartıyla anlaşmalı matbaalara bastırılarak veya noter tasdikli olarak kullanılması gerekmektedir.
 
Ayrıca, tesellüm fişleri anlaşmalı matbaalara 10x20 cm. veya 22x29 cm., toplu taşıma irsaliyesi ise 28x20 cm. ebadında bastırılarak kullanılabilecektir.”
 
V.U.K. hükmüne göre düzenlemeye ve bu belgelerin düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ayrıca 181,206,229 ve 253 seri no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilmiştir.
 
6.2        KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ KANUNA VE HUKUKA AYKIRI  OLDUĞUNU İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:
 
6.2.1 Söz konusu yazı ekinde gönderilen ceza ihbarnamesi, 1 tespite (yoklama tutanağına) istinaden düzenlenmiştir.
Bu tespitte Ambar Tesellüm Fişi düzenlemediğimiz belirtilmiştir. Bu tespit için V.U.K.’nun 353 maddesine göre Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı’nca (84.000.000x1) 84.000.000.-TL ceza kesilmesi gerekirken kanun hükmüne aykırı olarak toplam 840.00.000.-Tl Özel Usulsüzlük Cezası aşağıda gösterildiği gibi kesilmiştir.
 
3
T u t a n a ğ ı n
Tespit No        Tarihi               Numarası               Matrah                   Kat                       Tutarı(TL)
1.Tespit           01.06.2003         303881                    84.000.000.-             10                         840.000.000.-
 
6.2.2. Danıştay’ın kararına göre, belge düzenlenmediğine ilişkin olarak yapılan tek bir tespit olması nedeniyle düzenlenmeyen her bir belge için ayrı ayrı değil, her bir belge türü için (örneğimizde Ambar Tesellüm Fişi İçin) 84x10= 840 milyon lira Özel Usulsüzlük Cezası kesilmesi gerekir.
 
Bu hususta Yüksek Mahkeme Danıştay Dördüncü Dairesince verilmiş 12.4.2001 tarih, 2001/657 Esas ve 2001/1510 Kararın özeti aşağıdaki gibidir;
 
“213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘nun 353.maddesinin 4108 sayılı Kanun’la değişik 2. fıkrasında, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi Maliye Bakanlığı’nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlemediğinin, kullanılmadığının,bulunmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 30.000.000.-lira Özel Usulsüzlük Cezası kesileceği öngörülmüştür. Maddede her bir belge için Özel Usulsüzlük Cezası kesileceği şeklinde yapılan düzenleme belge  nev-ini belirlemek için yapılmış olup, aynı nev-i belgelerin düzenlenmediğinin tespiti halinde tespit sayısının esas alınması gerekmektedir.
 
Olayda tek bir tutanakta yer alan bilgilerin her biri ayrı bir tespit sayılıp, bunlar için ayrı ayrı Özel Usulsüzlük Cezası kesilmiştir. 01.04.200 tarihli tutanakta üç ayrı nihai tüketiciye yapılan ekmek satışı için ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmediği tespit edilmiş düzenlenmeyen ödeme kaydedici cihaz fişi sayısı dikkate alınarak (30.000.000 x 3) 90.000.00. lira Özel Usulsüzlük Cezası kesildiği anlaşılmıştır. Ancak ortada aynı nitelikte birden fazla belgenin düzenlenmemesine ilişkin tek bir tespit bulunduğundan, tespit sayısı esas alınarak sadece bir Özel Usulsüzlük Cezası kesilmesi gerekirken ayrı ayrı Özel Usulsüzlük Cezası kesilmesinde isabet görülmemiştir.”(Bknz.Ek:5).
 
Yukarıda yaptığımız kanunu açıklamalar ile Yüksek Mahkeme Danıştay tarafından verilmiş yargı kararı nazara alınarak kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarının iptali yönünde karar verilmesi gerekir.
 
6.2.3. Özel usulsüzlük Cezasının kesilmesine esas alınan tutanakta belirtilen araçlar şirketimize ait olmayıp, bu tutanağı imzalayan da şirketimizi temsil ve ilzama yetkili değillerdir. Bu tutanak şirketimizin bilgisi dışında düzenlenmiş olup, bu tutanak esas alınarak özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Ayrıca, tutanakta belirtilen hususların doğru olup olmadığı kanuni defter ve belgelerimiz üzerinde kontrol edilmeden ceza ihbarnamesi düzenlenmiştir. Halbuki, defter ve belgelerimiz üzerinde gerekli kontrol yapılsaydı tutanakta yer alan hususların kısmen hatalı olduğu görülecekti. Esasen,  Özel Usulsüzlük Cezasının doğru ve yetkili kişilerce yapılan bir tespite dayanması gerekmektedir.
 
Yüksek Mahkeme Danıştay Dördüncü Dairesince verilen ve özetleri aşağıda belirtilen kararlarda da  mükellef veya temsilcisi tarafından imzalanmayan tutanaklara istinaden özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceği görüşü benimsenmiştir.
 
-  Sevk irsaliyesi düzenlenmediğine dair tutanağın, şirketi temsile yetkili kişiye değil, araç sürücüsüne imzalattırılması halinde, Özel Usulsüzlük Cezası kesilmez(Bknz.Ek:6).
Bu açıklamalar ve yüksek yargı kararları nazara alınarak tarafımıza kesilen özel usulsüzlük cezasının iptaline karar verilmesi gerekir.
 
 
 
 
4
7.      SONUÇ VE İSTEM:
 
İş bu dava dilekçesi ve eklerinde ortaya koyduğumuz tüm ifade, iddia ve kanıtlarımızın dikkat alınması sonucunda ;
 
7.1.                Dilekçemizin  6. Bölümünde belirtilen nedenlerle özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına,
 
7.2.                Her türlü yargılama gideri ve avukatlık ücretlerinin davalı idareye yüklenmesine,
 
Karar verilmesini arz ve talep ederiz.
 
Saygılarımızla.
 
 
Davacı
 
 
 
 
EKLER DİZİNİ
 
EK:       1-       05.08.2003 tarih 200308005120000034370  Sayılı Vergi/Ceza ihbarnamesi
2-      1 Adet tutanak,
3-      Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 2001/637 Esas,2001/1310 Karar Sayılı Kararı
4-      Danıştay Dokuzuncu Dairesi’nin 1999/1208 Esas, 2000/184 Karar Sayılı Kararı
5-      Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 1997/548 Esas,1997/2691 Karar Sayılı Kararı
6-      Danıştay dördüncü Dairesi’nin 1995/2902 Esas, 1996/321 Karar Sayılı Kararı
7-      Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 1994/5213 Esas, 1995/326 Karar Sayılı Kararı
8-      İmza Sirküleri.
 

Bu haber 24205 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

VERGİ CEZALARI DAVA DİLEKÇELERİ

Yurt Dışı Borçlanma Hakkı Kaldırılabilir mi ?

Yurt Dışı Borçlanma Hakkı Kaldırılabilir mi ? Sosyal Güvenlik Uzmanı Fuat TÜTÜNCÜOĞLU nu son 1 ay içinde dikkate alan Yüzlerce Gurbetçi kazandı

2011 YILI MUHASEBE İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER

2011 YILI MUHASEBE İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER 2011 YILI MUHASEBE İLE İLGİLİ UYGULAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER
YIL YAŞ VE GÜN İLE EMEKLİLİK13 Aralık 2016

E M E K L İ L E R İ M İ Z

Emeklilerimiz ile ilgili Görsel ve Bilgileri
www.fuattutuncuoglu.net
web adresimizden inceleyebilirsiniz.
Güveniniz için sonsuz Teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Uzmanı

ISTATISTIKPRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

ANKET

YURT DIŞI EMEKLİLİK İÇİN MÜRACAAT ETTİNİZ Mİ


Tüm Anketler

Almanyaya TEŞEKKÜRLER

Ofisimize göstermiş oldukları İLGİ ve GÜVEN için
GURBETÇİLERİMİZE
sonsuz teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurtdışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

FRANSAYA TEŞEKKÜRLER

Ofisimize göstermiş oldukları İLGİ ve GÜVEN için
GURBETÇİLERİMİZE
sonsuz teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurtdışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Sayın Kullanıcı ve Ziyaretçimiz, www.sosyalguvenlikmusaviri.net sitemiz iş ve sosyal güvenlik konusunda , bilgilendirme amaçlı mevzuat, bilgi ve kültür platformudur. Web Sitemiz; 1 - Sitedeki bilgilerin kesinlik, doğruluk ve güvenilirliğini, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını garanti etmez. 2 - Sitede yer alan bilgilerin kullanılmasından doğan veya doğabilecek, dolaylı veya dolaysız zararlardan sorumlu değildir. 3 - Sitemizden linki verilen her türlü web sitesi, program, neşriyat, kitap, dergi ve bezerlerinin içeriğinden ve kullanımından doğacak/doğabilecek olumlu/olumsuz zararlardan sorumlu tutulamaz. Sitemizde yer alan yazı, makale, açıklama, bilgi ve içeriğin tüm hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu doğrultusunda web sitemize aittir. Sitemizden herhangi bir şekilde kopyalama, alıntı yapılması, ticari amaçlı kullanılması, başka bir yerde yayınlanması yasaktır. Ancak web sitemiz kaynak gösterilmek kaydıyla, kısmen alıntı yapılarak başka yerde yayınlanabilir. Saygılarımla .. FUAT TÜTÜNCÜOĞLU - Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi